Praktische informatie

Beweging en sporten

Juridische of vrijwillige hulp

MJD is een maatschappelijke, ondernemende organisatie op het gebied van zorg & welzijn in de stad Groningen en Noord-Nederland. Op het snijvlak van wonen, welzijn en zorg activeert de MJD op een laagdrempelige en breed toegankelijke manier mensen -en met name diegenen die zich in een kwetsbare positie bevinden- tot zelfredzaamheid, emancipatie en participatie in de samenleving. MJD doet dit vraaggericht en zo dicht mogelijk in de buurt. Daarbij wil de MJD mensen en organisaties met elkaar verbinden, om ze in staat te stellen hun welzijn te verbeteren, de leefbaarheid van hun wijken te verhogen en het functioneren in de eigen omgeving te optimaliseren. http://www.mjd.nl/

Juridisch LOKET

https://www.juridischloket.nl/

 • Er zijn juridische loketten, waar u hulp kunt vagen bij problemen met en vragen over organisaties/instanties waar u mee te maken hebt.
 • Regelingen en vergoedingen voor aanpassingen en voorzieningen zullen steeds weer veranderen, ook de loketten kunnen weer wijzigen. Zoek hiernaar op Internet.

 

Vrijwillige hulp/ mantelzorg Humanitas

https://www.humanitas.nl/

 • In iedere regio bestaan organisaties die kunnen helpen
 • Informatie hierover kunt u vinden op websites van uw Gemeente of buurt.
 • Ook uw huisarts is vaak wel op de hoogte van de mogelijkheden in uw regio.

Paramedische zorg

Zie ook :  http://www.reumanederland.nl/

Ondanks de behandeling van uw aandoening kunt van u soms verminderd belastbaar zijn door bijvoorbeeld klachten van uw gewrichten, verlies van conditie, verminderd in staat zijn tot het verrichten van arbeid,  lichamelijke inspanning of een operatie. In dit geval uw (verpleegkundig) specialist u verwijzen naar andere (para)medische hulpverleners  voor aanvullende behandelingen om uw beweeglijkheid en conditie te verbeteren of op peil te houden, of instanties voor hulp in de thuissituatie of hulpmiddelen en voorzieningen. Dit kan in het UMCG plaats vinden, maar ook in uw eigen omgeving.

Onderstaande informatie geeft een overzicht van mogelijkheden. Deze kan ten aanzien van regelingen en vergoedingen per jaar wijzigen. Daarom is het van belang dat u na gaat bij uw zorgverzekering of gemeente wanneer welke behandeling, voorziening, hulpmiddel wordt vergoed  en hoe vaak deze behandeling wordt vergoed.

Fysiotherapie

U kunt verwezen worden naar een fysiotherapeut door uw huisarts of  (verpleegkundig) specialist. Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar naar mogelijkheden voor vergoeding.

Er is verschil in vergoeding tussen behandeling van aandoeningen die op de lijst van chronische aandoeningen voorkomen en de overige aandoeningen

 • Vergoeding is dus afhankelijk van uw diagnose. Het is van belang goed na te gaan waar u vanuit uw (aanvullende) verzekering recht op hebt. Uw fysiotherapeut kan u hier ook over inlichten.
 • www.kngf.nl
 • Voor vergoeding is het van belang dat de fysiotherapeut een contract heeft met uw zorgverzekeraar
 • Ieder jaar veranderen de bedragen/aantal behandelingen die vanuit de hoofdverzekering, maar ook vanuit de aanvullende verzekering worden vergoed: Let u daarom goed op het aanbod uit de nieuwe polis.
 • Om te zoeken naar een goede fysiotherapeut in uw eigen omgeving

 

Ergotherapie

De ergotherapeut kan u adviseren over en helpen bij verkrijgen van aanpassingen en hulpmiddelen in en om het huis en het hiermee leren omgaan.

Vergoeding na verwijzing vanuit de hoofdverzekering en eventueel uit uw aanvullende verzekering voor meer behandelingen.

Het is goed na te vragen op hoeveel behandelingen per jaar u recht hebt, dit kan via http://ergotherapie.nl/voor-clienten/ergotherapie-in-zorgverzekering/

Zoeken naar een ergotherapeut in uw omgeving: http://ergotherapie.nl/informatie-voor-clienten/

Podotherapie

 • Kan aanpassingen aan schoenen, zooltjes en plaatselijke voorzieningen aan uw voeten aanbrengen en maken.
 • Vergoeding vanuit uw verzekering/ aanvullende verzekering. Het is goed na te vragen waarop en op hoeveel behandelingen per jaar u recht hebt.
 • Zoeken: http://www.podotherapie.nl/

 

Pedicure

 • Een speciaal opgeleide pedicure met aantekening reumatische voet.
 • Vergoeding is mogelijk voor bepaalde aandoeningen. Vraag dit na bij uw verzekering en de pedicure.
 • Gespecialiseerde pedicure: zoeken: http://www.provoet.nl/

 

Orthopedische schoenmaker

Er is geen vereniging van schoenmakers. U dient zelf een schoenmaker te zoeken. Via de revalidatie en orthopedie is de schoenmaker bezoeken ook mogelijk.

 • Als er geen confectieschoeisel meer voor u te verkrijgen is kunnen er semi-orthopedische schoenen met aanpassingen of volledig orthopedische schoenen op maat gemaakt worden.
 • Aanvraag hiervoor kan rechtstreeks bij een schoenmaker door uw behandelaar worden gedaan, maar vindt ook wel plaats via specifieke spreekuren via de afdelingen orthopedie en revalidatie. Uw (verpleegkundig) specialist kan u hiernaar verwijzen.
 • De schoenmaker moet wel een contract hebben met uw verzekering: navragen bij uw zorgverzekeraar.
 • Er wordt hiervoor een eigen bijdrage gevraagd. Hoe hoog de vergoeding is en hoe vaak u hier gebruik van kan maken kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar of schoenmaker.

 

Mondzorg

Het kan zijn dat u vanwege uw aandoening vaker een beroep moet doen op mondzorg, zoals behandeling van uw tandarts of mondhygiënist.

Meer informatie hierover vind u via Reumanederland.

Psychische ondersteuning

Sommige patiënten ervaren problemen in het aanvaarden van en leren omgaan met het feit dat ze een chronische aandoening hebben en blijvend medicatie moeten gebruiken. Soms zijn er  problemen in de thuissituatie, in uw verleden of op het werk waardoor stress ontstaat en het moeilijk is om te gaan met uw chronische aandoening. Dat kan leiden tot bijvoorbeeld depressieve gevoelens of onzekerheid. Uw behandelaar kan in overleg met u een verwijsbrief schrijven om hulp te krijgen bij deze problemen.

Regelingen Hulpmiddelen en voorzieningen

Ondanks de behandeling en aanvullende behandelingen en alles wat u zelf hebt aangepast en ondernomen, kan het zijn dat u hulpmiddelen of voorzieningen nodig hebt om thuis of in uw omgeving of op uw werk te functioneren. Via uw behandelaar of een ergotherapeut kan er zijn vastgesteld dat u deze nodig hebt. Dan kunt u te maken krijgen met onderstaande organisaties.

Zorgverzekeraar

 • Uw zorgverzekeraar vergoedt sommige medische hulpmiddelen. Ieder jaar wordt opnieuw bezien wat er en in hoeverre vergoed zal worden. Het is dus van belang ieder jaar uw verzekeringsvoorwaarden goed te beoordelen.
 • Dit betreft nu zaken als steunkousen, verstevigde polsspalken, silver rings

Gemeente WMO

 • http://www.zorgwijzer.nl/faq/wmo
 • Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning die door de gemeente wordt uitgevoerd kunt u aanvragen doen voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, vervoersvoorzieningen of parkeerkaarten.
 • Iedere gemeente kan deze wet op een andere manier uitvoeren en er kunnen dus verschillen zijn in wanneer er wordt vergoed.
 • De meeste gemeenten hebben via hun website een mogelijkheid om een aanvraag digitaal te starten, maar meestal is er ook nog een loket waar u een afspraak kunt maken of kunt bellen.

Geen vergoeding

Steeds vaker worden voor u noodzakelijke aanpassingen of voorzieningen niet (voldoende)  vergoed.  Wat zijn dan de mogelijkheden als u zelf de financiële middelen niet heeft voor de aanschaf:
Sociale dienst

 • Als u een inkomen hebt op het bestaansminimum kunt u vragen naar mogelijkheden om gebruik te maken van regelingen als bijzondere bijstand, toeslagen en dergelijke.
 • U kunt daarvoor contact opnemen met de sociale dienst van uw gemeente of de website hierover raadplegen.

MEE 
Dit is een organisatie die u kan ondersteunen bij uw zoektocht  in sociale en wettelijke regelingen. Zij kunnen samen met u nagaan of er nog mogelijkheden zijn voor particuliere financiële hulp. Van belang is dan wel dat uw inkomen op het minimum zit en u alle voorliggende instanties, zoals bijvoorbeeld de sociale dienst van uw Gemeente hebt benaderd en daar bent afgewezen.

Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp wordt door uw Gemeente geregeld via Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

http://www.zorgwijzer.nl/faq/wmo

 • Iedere gemeente kan deze regeling op eigen wijze uitvoeren. Dat geldt voor voorwaarden, kosten en uitvoering.
 • Een aanvraag voor huishoudelijke hulp kunt u zelf bij uw eigen Gemeente starten.
 • Er bestaat nog de mogelijkheid om een persoonsgebonden budget aan te vragen (2016).

Vruchtbaarheid, zwangerschap en verzorging van uw baby

Op de website van ReumaNederland vindt u informatie over:

 • vruchtbaarheid
 • zwangerschap
 • de kraamtijd
 • de verzorging van uw baby

 

Belangrijke aandachtspunten: wanneer u een zwangerschapswens heeft, of uw partner heeft een zwangerschapswens, bespreek dit dan zo vroeg mogelijk met uw behandelaar. Bij voorkeur minimaal 6 maanden voordat u daadwerkelijk probeert zwanger te worden.

 •  Regelmatig dient vooraf aan een zwangerschap de medicatie aangepast te worden zodat dit veilig is voor uw ongeboren kind en voor u;
 • Ook is het belangrijk dat uw ziekte in een rustige fase is. Actieve ziekte kan complicaties geven tijdens zwangerschap;
 • In sommige gevallen zal uw behandelaar u verwijzen naar de polikliniek Gynaecologie om samen met een gynaecoloog, de mogelijkheden en risico’s omtrent een zwangerschap te bepreken. Dit heeft een preconceptioneel consult.

Werk

Door uw aandoening en de gevolgen ervan kan het zijn dat u door fysieke problemen uw werk niet goed meer kan uitvoeren.  Ook kan het zijn dat u in de thuissituatie problemen ervaart die niet met reguliere hulp of voorzieningen kan worden opgelost. Dan kunt u te maken krijgen met de volgende organisaties.

 

UWV

 • Als u langere tijd ziek bent en het blijkt dat u op uw werkplek niet meer kunt functioneren, er is geen alternatieve werkplek beschikbaar bij uw werkgever en ook plaatsen bij een andere werkgever is geen optie : wordt u na overleg met u gemeld bij het UWV. Hier vindt een keuringsprocedure plaats om te zien welke werkzaamheden u eventueel nog kunt uitvoeren en wat u daarmee kunt verdienen.
 • De uitkomst daarvan bepaalt of en hoeveel uw uitkeringspercentage zal zijn.
 • Bij recht op een uitkeringspercentage kan het zijn dat u in aanmerking komt voor hulp bij het zoeken naar een andere baan

 

Sociale dienst gemeente

 • Als u een inkomen hebt op het bestaansminimum kunt u vragen naar mogelijkheden om gebruik te maken van regelingen als bijzondere bijstand, toeslagen en dergelijke.
 • U kunt daarvoor contact opnemen met de sociale dienst van uw gemeente of de website hierover raadplegen.